Question Answer

: การบ้านเพิ่มเติม ข้อดี-ข้อเสีย ของ Centralization และ Decentralization

1. การรวมอำนาจ (Centralization) หมายถึง การจัดองค์การที่รวมเอาอำนาจหน้าที่ (Authority)
ในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในการบริหารงานไว้ที่ส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่หรือรวมอำนาจ
ดังกล่าวไว้ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมิได้มอบหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับรองมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีระเบียบกฎเกณฑ์เป็นสิ่งช่วยในการบริหาร

ข้อดี ของการรวมอำนาจ คือ
1.)มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเหมือนกันทั้งองค์การ
2.)มีเอกภาพในการบริหาร (Unity of Command) ไม่มีการก้าวก่ายกันในการสั่งงานมีการประสานงานดี สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากประกอบการตัดสินใจได้มาก ทำให้มีการตัดสินใจที่มี ประสิทธิภาพ
3.)ผู้บริหารได้ใช้ความสามารถเฉพาะด้านอย่างเต็มที่ และทำให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
4.)เกิดการประหยัด เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุบางอย่างใช้หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันได้ หรือเมื่อซื้อวัสดุ ก็ซื้อรวมกันเป็นจำนวนมากไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ได้ราคาต่อหน่วยถูกลง เป็นต้น

ข้อเสีย ของการรวมอำนาจ คือ
1.)การบริหารงานอาจล่าช้า เพราะมีระเบียบขั้นตอนมาก เช่น ระเบียบในการจัดซื้อ ต้องขออนุมัติจากส่วนกลาง อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
2.)ในทางปฏิบัติ ส่วนกลางไม่สามารถที่ควบคุมได้ทั่วถึง จึงอาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจ ขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานย่อย
3.)ไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานย่อยหรือสาขาได้ปฏิบัติงานอย่างอิสระทั้งๆที่ต้อง รับผิดชอบด้วย หรืออาจถึงกับเป็นการทำลายขวัญ ไม่ส่งเสริมให้มีความสร้างสรรค์ก็ได้

2. การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัย สั่งการ ให้หน่วยงานสาขาหรือผู้บังคับบัญชา ระดับรอบ ๆ ลงมาได้มีโอกาสตัดสินใจบ้างในบางสิ่งบางอย่าง

ข้อดี ของการกระจายอำนาจ
1.)แบ่งเบาภาระของส่วนกลาง หรือผู้บังคับบัญชา
2.)ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจได้รวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดเวลาเกิดผลดีแก่ธุรกิจ ยิ่งในกรณีที่ต้องแข่งกับเวลา
3.)หน่วยงานสาขา หรือผู้บังคับบัญชาระดับรอง ได้มีโอกาสฝึกฝนให้รับผิดขอบในการตัดสินใจ ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขวัญกำลังใจดี

ข้อเสีย ของการกระจายอำนาจ
1.)การกระจายอำนาจมากเกินไป การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงผู้รับผิดชอบหน่วยงานสาขา หรือผู้บังคับบัญชาระดับรอง มีความรู้ และประสบการณ์ไม่เพียงพอเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย
2.)ถ้าขาดการวางแผนที่ดี และไม่มีการมอบหมายอำนาจอย่างชัดแจ้ง จะทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
3.)เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรบริหาร(คน วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)

ที่มา : http://203.114.105.84/virtual/nuntacha/rbu/less6p3_5.htm

: Name Top Ten CIOs and describe their management styles and key success factors.

วงศ์วิวัฒน์ ศิริทัศนกุล
[[http://www.picza.net/show.php?id=53daed8ee225c00dd282a789763fffa9]]
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ StorageWorks กลุ่มธุรกิจ HP Enterprise Business บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

Management Style
ข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญ และการใช้ข้อมูลในทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่จัดเก็บข้อมูลเพียง อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ทุกวันนี้เรามีการทำ "อันเดอร์ไลน์" ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การทำ "อันเดอร์ไลน์ คอนซูเมอร์เซอร์วิส" ต่างๆ หรือจะเป็นในรูปแบบของ "คอลเซ็นเตอร์" ต่างๆ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล ณ วันนี้ ก็มีการจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบ เพราะนอกจากเราจะนำข้อมูลมา "อันเดอร์ไลน์" เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปแล้ว ยังมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เพิ่มมากขึ้น หรือจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอและ รูปภาพก็มีมากขึ้นเช่นกัน เพราะการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็ต้องอาศัยข้อมูลในการจัดเก็บมากขึ้นด้วย และถ้าองค์กรไหนไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ก็อาจทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ ดังนั้นการทำธุรกิจในปัจจุบันจึงแข่งขันกันในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ กันมากขึ้นนั่นเอง

Key Success Factor
ผมจะยึดแนวทางการทำงานที่เป็น "บวก" มากกว่า "ลบ" เพราะถ้าเราทำงานโดยอยู่ในกรอบความคิดที่เป็น "ลบ" ก็จะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำใน สิ่งนั้น เพราะเราจะกลัวว่า ทำไม่ได้และตรงนี้จะเป็นกรอบในการกีดขวางในการทำงานของเรา โดยเฉพาะผมทำงานกับลูกทีมจะให้วิธีการเปิดกว้างในการทำงานและสร้างความเชื่อมั่น โดยผมจะทำตัวเป็นเหมือน "คอนเซ้าท์" ให้กับ ลูกทีม ซึ่งผลที่ตอบกับมาก็คือประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเอง

เตือนใจ สินธุวณิก

ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
Management Style
ระบบการทำงานโดยเฉพาะระบบการติดตามผลงาน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จของการทำงานอย่างมีขั้นตอน อีกทั้งยังสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มากขึ้นด้วย "3 ปีที่แล้ว เราได้จ้างบริษัทมืออาชีพเข้ามาทำระบบที่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่จะทำให้รู้หมดทุกขั้นตอนว่ากรมกองใด เบิกไปเท่าไหร่ และเหลืองบประมาณอีกเท่าไหร่ เพื่อให้ขั้นตอนการประเมินผล อย่างใกล้ชิด"
Key Success Factor
การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ ขณะเดียวกันต้องเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่สื่อต่างๆ ด้วย จากศักยภาพของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ

ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

Management Style
การได้รับการรับรอง EQUIS ดังกล่าว ทำให้สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ได้แก่ EQUIS จากภาคพื้นยุโรป และ AACSB จากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ศศินทร์ได้ก้าวขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแนวหน้าของเอเชียอย่างแท้จริง เพราะมีเพียง 12 สถาบันในเอเชียเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจากทั้ง AACSB และ EQUIS
Key Success Factor
"ศศินทร์" ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของหลักสูตรความรู้, การขยายองค์ความรู้ไปสู่ตลาดเอเชียมากขึ้น รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานของสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นยอมรับในระดับโลกถึงการเป็นสถาบันด้าน Business School ชั้นนำของเอเชียและทั่วโลก"

ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
Management Style
หลักในการพัฒนาข้อที่ 2 คือ การสร้างคน สร้างงาน สร้างเงิน ใน 3 เดือนแรกของซิป้ายุคใหม่ มีเป้าหมายที่สำคัญ 4 ด้านคือ
1. พัฒนาคนระดับโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิลำเนาจำนวน 1,000 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้กับประเทศไทย และเพิ่มงานให้กับบุคลากรทางด้าน IT โดยมีแนวทางในการสร้างคนระดับโปรแกรมเมอร์ ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยซิป้าเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการอบรมจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภูมิลำเนาเดิม
2. จัดงาน SoftEx@SIPA จำนวน 6 โดเมนเพื่อเป็นตลาดกลางสำหรับผู้ขายจากภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ซื้อจากภาคธุรกิจเฉพาะทาง โดยมีซิป้าเป็นผู้ให้การ Certified และจัดตลาดกลางที่ซิป้าศูนย์ราชการชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ รวมทั้งบน Website ของ SIPA โดยธุรกิจเฉพาะทาง 6 โดเมนคือ Tourism, Health Care, Food, Education, Jewelry และ Logistics
3. จับคู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยกับระบบบริหารองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยซิป้าเป็น Match Maker ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยพัฒนาระบบสำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐอย่างน้อย 1 ระบบ
4. สนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยใน "84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชันย์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มีขีดความสามารถ และมีผลงานตามเกณฑ์กำหนด โดยผู้รับทุนทุกรายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรในซิป้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

Key Success Factor
1.ยึดหลักความถูกต้องเป็นที่ตั้ง
2.เน้นคุณภาพในการดำเนินงานเป็นพื้นฐานสำคัญ
3.มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

Kevin Kometer

Managing Director and Chief Information Officer at CME Group

Management Style
-สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้ได้มากที่สุด โดยการขยายศูนย์กลาง(Hub) ในหลาบประเทศทั่วโลก
-คิดเสมอว่า ระบบที่จัดให้ลูกค้าต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ และช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
Key Success Factor
-มีวิสัยทัศน์ไกล และปรับตัวให้พร้อมกับโลกยุค “Globalization” เสมอ
-มีการวัดการประเมินผล โดยใช้ capacity, reliability, and performance
ตาม Jim Krause, CIO คนก่อนหน้า “I worked with Jim my entire career. He passed on his knowledge more by example than anything else. In particular, he gave me an appreciation for the key measures that we use to gauge success: capacity, reliability, and performance”.

Avid Modjtabai

•Executive Vice President , Wells Fargo
•Director of Technology Information Group (Chief Information Officer), Wells Fargo

Management Style
-ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ดังแนวทางการทำงานของเธอที่ว่า "Remember that leaders are only as good as the team, so investing in building a high performing team is always the right answer.”
-การเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำไปสู่ความสามารถใหม่ๆ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นทีม และเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีมอย่างมาก จากบทสัมภาษณ์ของเธอว่า “I feel my role is to understand how technology impacts our business and contributes to business results. My job is to help our team members see everything through our customers' eyes . To create an environment for them to deliver high quality technology, in the least amount of time, while maintaining strong cost management disciplines.”
-พยายามตอบสนองและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันท่วงที
-ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในด้านต่างๆ
Key Success Factor
-เป็นตัวของตัวเอง และมีความยืดหยุ่น เปิดกว้างและเปิดรับทุกโอกาส
-การสร้างระบบการจัดการขนาดใหญ่ และการสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบต่างๆในการสนับสนุนการทำงาน ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลสามารถใช้ได้เมื่อต้องการใช้ทุกครั้ง
-การให้ความสำคัญกับ Technical Skill ของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารประสบความสำเร็จ

Kirsten Wolberg

•CIO at Salesforce.com
Management style
มีการนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และได้มีการเปิดร้านค้าขนานไปกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ ทำให้เพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า
Key success Factor
มีการทำ Jcpenney’s Door to Floor pilot program เข้ามาใช้เพื่อให้ข้อมูลกับคลังสินค้าและติดต่อเกี่ยวกับสินค้าก่อนส่งสินค้า 24-48 ชั่วโมง เพื่อเป็นการจัดลำดับการส่งสินค้า มีการนำ supply chain เข้ามาใช้ในการบริหารการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ส่งตรงเวลาทุกวัน

Jean-Michel Ares

Sr. VP & CIO
The Coca-Cola Co.

Management style
ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ
Key success factor
มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามานำเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ที่มา : http://www.cioworld.in.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=163
www.jcpenney.net/pdfs/InformationWeek_500.pdf

: หา 5 ตัวอย่างของโครงการ IT Outsource ที่ประสบความสำเร็จพร้อมระบุ Critical Success Factors

1. ห้าปีที่ผ่านมาธุรกิจพลังงาน Cinergy Corp. ได้ให้บริการลูกค้าโคยใช้นำ Database จากการ Outsource โดยมีแผนที่จะต่อสัญญาไปยังส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ แต่เมื่อ Cinergy ได้รวมศูนย์ไอที ในสองปีต่อมา CIO Bennett Gainesเรียก outsourcer เพื่อให้บริการบริหารฐานข้อมูลทั้งองค์กร ตั้งแต่นั้นมาการ outsourcer ได้พิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากข้อมูลไปยังคลังข้อมูลองค์กร

2. สี่ปีก่อนการประชุมสุดยอด Information Systems, ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสหภาพเครดิตแหล่งภายนอกบริการกู้คืนความเสียหายของศูนย์ข้อมูลของตนตั้งอยู่ในใจกลางฟลอริด้า ในปี 2004 เป็นฤดูพายุเฮอริเคนฟลอริด้าที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของ"[เอาท์ซอร์สของผู้ขาย] ยินดีที่จะรับผิดชอบระบบการทำงาน"สตีฟ Steinbach รองประธานของการประชุมสุดยอดของข้อมูลการดำเนินงานศูนย์กล่าว

3. สามปีที่ผ่านมา JM Family Enterprises ได้ Outsource ทั้งเมนเฟรมฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และการดำเนินงานทั้งหมด เนื่องจากการใช้เมนเฟรมที่ 8.2 พันล้าน Automotive holding company ผู้ขาย Outsource ได้เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสิ้นเดือนรายงานทางการเงิน รวมถึงที่ดินบนโต๊ะทำงานของผู้บริหาร JM Family ผู้บริหารจะเลือกทดสอบข้อมูลในตอนเช้ามากกว่าตอนสายหรือตอนบ่าย เพื่อเป็นแบบอย่าง เพราะว่า "มันเป็นฮาร์ดแวร์เดียวกัน. ข้อมูลเดียวกัน แต่พวกเขาสามารถได้รับประสิทธิภาพเพราะพวกเขารู้วิธีการเรียกใช้เมนเฟรมดีกว่าที่เราเคยได้" Says Senior VP and CIO Ken Yerves

4. มีสมาชิก 3.2 ล้านคนของ Blue Shield of California (BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นหนึ่งในประเทศ 20 อันดับแรกแผนสุขภาพ ในปี 2001 BSC ต้องเผชิญกับความสมดุล โดยคิดวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการการติดต่อกับลูกค้ากับแพทย์และโรงพยาบาลในขณะที่คงไว้ซึ่งระดับคุณภาพที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพเสมอของแบรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ BSC ลดต้นทุนจากการโทรได้ถึง 35% แต่คะแนนในเรื่องของคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 96-98% และยังคงคถุณภาพไว้ที่ 99.99% ซึ่งทั้งหมดนี้ในขณะที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงยังมีการติดต่อลูกค้าอย่างครบถ้วน

5. Thomas Cook Group plc ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศพักผ่อนท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน 2007 โดยการควบรวมกิจการของ Thomas Cook AG และ MyTravel Group plc บริษัท มีพนักงานรวมเกือบ 33,000 คนดำเนินการกองเรือ 97 ลำและให้บริการในด้านต่างๆ "ในความสัมพันธ์กับ Accenture เราไม่เพียงแค่การเอาท์ซอร์สงาน เราเป็นผู้มอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งการทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถเอาเวลาไปมุ้งเน้นใกนการบริหารธุรกิจได้มากขึ้น คือ การทำให้ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ “Juergen Bueser, Thomas Cook กลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกล่าว”

:หา 5 ตัวอย่างของโครงการ IT Outsource ที่ประสบความล้มเหลวพร้อมระบุ Critical Failure Factors

1. ประวัติความเป็นมาอินดีแอนา รัฐอินดีแอนาเป็นผู้รับเหมาจ้าง IBM ในปี 2007 นำไปใช้ในการจัดการโครงการสวัสดิการ การบริหารงานของรัฐสวัสดิการเช่นการบริการสังคมและอาหารที่สำคัญต้องมีการสัมผัสโดยตรงกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสวัสดิการ เมื่อ"การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ"ในการให้ IT ที่สามารถใช้ประโยชน์สวัสดิการเผชิญหน้าผู้รับสวัสดิการที่จำเป็นต้องให้ความสนใจส่วนบุคคลของรัฐบอกเลิกสัญญาอ้างว่าไอบีเอ็มล้มเหลวในการรักษาเอกสารการอนุมัติล่าช้าของผลประโยชน์ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและให้"บริการที่ไม่ประทับใจ บทเรียนสำหรับรัฐบาล Outsourcing เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพของบริการสามารถเรียนรู้บทเรียนจากข้อตกลงเหล่านี้ล้มเหลว เนื่องจากการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง, การคำนวณระยะไกลและระบบอัตโนมัติที่ไม่เคยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

2. 14 ธันวาคม 2004 Supermarket giant Sainbury’s โดยถูกกำหนดให้เป็น CIO ผู้เป็นประธานในพิธีของโครงการ 1.7 พันล้านปอนด์ในการเอาท์ซอร์สกับ Accenture
Sainsbury ได้ยืนยันกับ Maggie Miller ว่าจะประสบความสำเร็จโดย Angela Merrison เป็นผู้นวยการกลยุทธ์ด้านการแข่งในยุโรป ในเดือนมีนาคม ปี 2005 คิดว่าจะลดต้นทุนโดยให้ Sainsbury ใช้ IT Service
Miller joined Sainbury’s ในปี 2000 หลังจากนั้นได้ลงนามในกระบวนการทางธุรกิจ 1.7 พันล้านปอนด์ เพื่อเอาท์ซอร์สจัดการกับ Accenture เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวเนื่องจากการทำงานสำหรับ 7 ปี แต่ในเดือนตุลาคมปี 2004 Sainsbury 's ถูกบังคับให้ตัดจำหน่ายทรัพย์สินไอทีที่ซ้ำซ้อนจำนวน 260 ล้านปอนด์ และ CEO Justin King ก็ยอมรับ “ต้นทุนทางไอทีจะเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขายในสามปีที่ผ่านมา

:หา 5 ตัวอย่างของ Software as A Service พร้อมคำอธิบาย

1. Salesforce.com (http://www.salesforce.com/) คือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ SaaS ประเภท CRM ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยผู้บริหารของ หลายปีที่ผ่านมา Salesforce เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกกว่า 77,300 รายทั่วโลก และในปี 2010 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งด้านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จากนิตยสาร CRM (http://www.destinationcrm.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=68708) บริการ SaaS ที่น่าสนใจได้แก่ Sales Cloud, CRM Cloud, Chatter, Force.com ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดเป็นบริการประเภท SaaS เหมือนกัน
2. Netsuite.com (http://www.netsuite.com) คือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ SaaS ประเภท ERP, CRM, Inventory และ E-Commerce ซึ่งจะครอบคลุมกว่า Salesforce เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่ทาง Netsuite ให้บริการอยู่ได้อย่างครบวงจร เรียกได้ว่าสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับระบบ ERP ที่เป็นแบบติดตั้ง (Premise ERP) แบบเดิมได้อย่างเต็มรูปแบบ
ตัวอย่างหน้าจอซอฟต์แวร์ Netsuite CRM+

จากภาพตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบหน้าตาซอฟต์แวร์แบบ SaaS แทบจะไม่ต่างจากซอฟต์แวร์แบบ License แต่อย่างใด ต่างกันเพียงแค่การเข้าใช้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยการพิมพ์ URL เพื่อเข้าสู่หน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยภายในระบบ Netsuite จะมีเมนูในการจัดการเมนูและการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน เช่น พนักงานขาย พนักงานฝ่ายการตลาด ผู้จัดการ ผู้บริหาร เพื่อเห็นหน้าสรุปข้อมูลที่จัดแสดงอยู่ในรูปแบบ Dashboard หน้าแรกที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

จากภาพตัวอย่าง เป็นการแสดงหน้าจอ Dashboard ของพนักงานฝ่ายการตลาดที่ต้องการเห็นข้อมูลที่แตกต่างจากฝ่ายขาย เช่น อาจจะต้องการดูกำไรที่ได้จากการจัดแคมเปญทางการตลาดต่างๆ หรือดูยอดขายเทียบกับ KPI ของตนเองว่าบรรลุแล้วหรือยัง เป็นต้น
3. Windows Live คือคอลเลกชันของโปรแกรมและบริการที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่และเน้นสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ ชีวิตของคุณ นอกจากนี้ ราคายังเหมาะสมอีกด้วย นั่นคือฟรี ฉันจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
คำจำกัดความของ Windows Live
Windows Live ช่วยให้ผู้คนติดต่อกันได้ตลอดเวลาและจัดระเบียบชีวิตออนไลน์ของพวกเขาไว้ในที่เดียว แต่ Windows Live เป็นมากกว่าเพียงบริการเว็บ นอกจากนี้ ยังรวมโปรแกรมสำหรับพีซีของคุณและบริการมือถือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานเว็บได้ของคุณด้วย
4. ด้วยการให้บริการซอฟต์แวร์ในแบบที่เรียกว่า ASP (Application Service Provision) แต่ด้วยความเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างล้ำหน้าในยุคนั้น รูปแบบ ASP จึงยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก

จนเมื่อการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่กับผู้ใช้ตามบ้านและการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) โดยเฉพาะในยุคของ Web 2.0 ที่ทำให้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีความเชื่อมโยงและน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นได้ดีเฉก เช่นเดียวกับการใช้บนงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์ในฐานะ software as a Service จึงเริ่มเข้ามามีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
5. Software-Plus-Service เป็นรูปแบบของการผสมผสานแนวคิดรูปแบบการใช้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS เข้ากับรูปแบบการใช้ซอฟตืแวร์แพคเกจแบบเดิม โดยมีผู้ใช้คงต้องการมีซอฟต์แวร์ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดิม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และความสามารถของซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันรูปแบบใหม่นี้ ได้ผนวกความเป็น On Demand Service ที่ผู้ใช้สามารถเรีกยใช้บริการต่างๆ เพิ่มเติมได้โดยผ่านเครือข่าย ด้วยการผสมผสานดังกล่าวนี้ ไมโครซอฟท์มองว่าจะช่วยขยายประสบการณืการใช้งานของซอฟตืแวร์ให้มีความยืน หยุ่นมากขึ้น ผ่านการใช้งานในระบบ offline บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบ Online ได้เมื่อต้องการเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลไปจัดเก็บและประมวลผลบนเครือข่าย รูปแบบเช่นนี้เหมาะสมกับผู้ใช้จำนวนมากที่ยังไม่ได้อยู่ในสถานะพร้อมเข้าสู่ เครือข่ายความเร็วสูงได้ตลอดเวลาในลักษณะที่เป็น Always On และองค์กรที่ยังคำนึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากเครื่องภายในองค์กร ส่วนข้อมูลทั่วไปสามารถส่งไปจัดเก็บบนเครือข่ายต่อไปได้

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/41705
http://www.accenture.com/us-en/Pages/success-bpo-finance-accounting-thomas-cook-uk-ireland.aspx
http://www.cio.com/article/12554/Simple_Successful_Outsourcing?page=2&taxonomyId=3197
http://www.answerstat.com/articles/5/38.html
http://www.outsource2india.com/Clients/success_stories.asp
http://www.outsourcing-law.com/2009/10/failed-deals-in-outsourcing-of-state-welfare-benefits-administration-anatomy-of-unsuccessful-business-process-transformation/
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows7/what-is-windows-live
http://www.vcharkarn.com/varticle/39482