Example Item 1

Proposal
1.) ชื่อหัวข้อ
กรณีศึกษาในการสร้างเวปไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla
2.) ความสำคัญและที่มาของหัวข้อวิจัย (กรณีศึกษา)
โปรแกรม Joomla เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ที่ช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมประเภท Open Source เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และสวยงามเหมาะสำหรับการใช้ทำเว็บไซต์ส่วนตัว และเพื่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์และข้อมูลขององค์กร Joomla! ยังเหมาะกับการใช้งานในองค์กรระดับใหญ่เช่นการนำไปใช้เป็น Intranet หรือเพื่อธุรกิจไปจนถึงการนำไปใช้จัดทำเว็บไซต์ส่วนตัว โดยสามารถเลือกนำไปใช้งานได้หลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานจู มล่า ที่รวมร้านค้าออนไลน์ไว้แล้ว โดยมีการแสดงผลเป็นภาษาไทย พัฒนาจาก VirtueMart e-commerceโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เป็นซอฟต์แวร์เสรี ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ แก้ไข ปรับปรุง หรือจำหน่ายฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์