Ethical And Social Issue Information Systems

Link File Sound Clip
http://www.4shared.com/audio/tdT55EUL/MIS_Ethical_and_Social_in_IS_1.html?
http://www.4shared.com/audio/c2QwSUvI/MIS_Ethical_and_Social_2.html?

Ethical and Social Issues in Information Systems

Ethics

กฏเกณฑ์จะบอกว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด แต่ในกรณีนี้นั้นความผิดอาจจะไม่ผิดกฏหมายก็ได้

Information Systems and Ethics

ประเด็นก็คือ การที่ Information System มีการพัฒนาได้สร้างโอกาสที่จะทำให้ผิดจริยธรรมมากขึ้นและยังผลไปยังการเกิดการทำความผิดทางกฏหมายในอนาคต

Four key technology trends that raise ethical issues

จาก Moore's Law ที่ทุก 18 เดือนความเร็ว CPU จะเร็วขึ้น 2 เท่าในราคาที่ถูกลงครึ่งนึงและ การที่มีเก็บข้อมูลมากขึ้น และราคา storage ที่ถูกลง ได้ส่งผลให้ มีการแพรกระจายข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น มีการกระทำผิดจริยธรรมได้ กว้างขึ้น รุนแรงมากขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น
การที่ IS ทำให้สามารถ Analyst ข้อมูล ต.ย. เช่นเมื่อได้ข้อมูลบริษัทของคู่แข่งที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเตรียมพร้อมที่จะนำมาใช้ หรือไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
การที่ network มีประสิทธิภาพสุงขึ้นยังผลให้การแพรกระจายได้มากขึ้น
Social Media and Web 2.0 การที่มี Social Media and Web 2.0 จะส่งผลให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลของตัวเองได้ และการที่การสื่อสารทั้ง 2 ทาง ก็ส่งผลให้มีการละเมิด หรือถูกละเมิดได้เช่นกัน

Real-World ethical dilemmas

ประเด็นที่ 1 ถ้าผิดจริยธรรม แต่ไม่ผิดกฏหมายเราต้องมาคิดว่าเราควรทำหรือไม่
Ex.ควรให้พนักงานใช้ internet ในเวลาทำงานหรือไม่สามารถซึ่งมองได้ 2 มุม
ส่วนของ user มองว่ามีการ monitor การใช้ internet ในที่ทำงานเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ส่วนของบริษัทมองว่าในเมื่อ computer และ internet เป็นทรัพย์สินของบริษัทเพราะฉะนั้นมีสิทธิในการที่ monitor ข้อมูล
แนวทางในการแก้ปัญหา คือบริษัทควรแจ้งข้อมูลว่าจะมีการ ตรวจสอบในส่วนใดบ้างล่วงหน้า และควรจะตรวจสอบในเฉพาะส่วนที่จำเป็นกับบริษัทเท่านั้น

การที่พนักงานเข้าถึงข้อมูลใน internet ในเวลางานได้มีการศึกษาแล้วว่าไม่นัยสำคัญที่จะบอกได้ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ประเด็นที่ 2 ใครควรจะเข้ามาต้องมีส่วนรับผิดชอบบ้าง
การใช้ internet มีผลต่อ productivity ในที่ทำงานหรือเปล่า เนื่องจากการศึกษาว่าการใช้ internet ว่ามีผลต่อการทำงาน เพราะเห็นได้ว่า

Privacy สิทธิที่เราที่ควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้

กฏ Fair Information Practice

1. เปิดข้อมูลที่จัดเก็บว่าเอาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร
2. ตัวลูกค้ามีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างได้ เลือกได้ว่าจะใช้หรือมไ่ม่นำไปใช้ได้
3. ตัวลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องและหัวข้อของข้อมูลส่วนตัวก่อนได้
4. ต้องมีระบบในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
5. ถ้า 4 ข้อแรกไม่สามารถทำได้ต้องมีการจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันนิยมใช้ในยุโรปเท่านั้น

Internet Challenges to Privacy

Cookies

การที่เมื่อเปิด web ขึ้นมาแล้วต้องลง Text File ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันทำให้เราสามารถ Disable cookie ได้ แต่เมื่อเข้า web นั้นใหม่จะต้อง input ข้อมูลเข้าไปใหม่

วีธีป้องกันคือการเปลี่ยน Password บ่อยๆ และให้มีความยาวและความยากมากขึ้น

Informed Consent Model

โมเดลในการเก็บข้อมูล

opt in บริษัทไม่สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจอนุญาติได้ ใช้ใน zone EU เป็นหลัก

opt out บริษัทสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะแจ้งให้ยกเลิก

Privacy Statement ต้องแจ้งว่าจะต้องนำข้อมูลไปใช้เพื่ออะไร

Intellectual Property

Trade Secret:

ความลับทางการค้า พวกสูตรต่าง ต.ย. เช่น algorithm ของ Google ต้องรักษาเป็นความ

Copy Right:

มีการคุมครองตามอายุเจ้าของ +70

Patents:

คุ้มครองไอเดีย 20 ปี ex. Website Amazon ทำ patents กับระบบ one stop check out ทำให้บริษัทอื่นต้องจ่ายค่า Patent นี้ก่อนการนำแนวคิดนี้ไปใช้

Challenge to intellectual Property

เนื่องจาก ข้อมูลอยู่ในรูป Digital ทำให้การ copy เกิดข้ึนง่ายและแพร่กระจายได้ง่าย

Accountability, Liability, Control

ประเด็นผู้เกี่ยวข้องอื่นๆควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบหรือเปล่า

EX. เมื่อมีการเอาหนังสือที่มีลิขสิทธิไปถ่ายเอกสารที่ ร้านถ่ายเอกสาร ความผิดเกิดขึ้นผู้นำไป copy แน่นอนแต่ ร้านถ่ายเอกสาร และผู้ผลิตเครื่องต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่

ถ้า software เราไปใช้แล้วตายเขาต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
ในกรณีที่ร้านเอกสารรับเอกสารเพื่อไป copy ประเด็นคือใครควรเข้ามารับผิดชอบบ้าง กับเครื่องถ่ายเอกสาร bitorent

case napter มี feature ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์

System Quality การที่บริษัท Software ผลิต Software ทีมี bug และเมืื่อ bug นั้นได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทผู้ใช้ บริษัท Software จำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่

Digital Divide:

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลในโลก internet ซึ่งนำไปถึงความแตกต่างทางสังคมด้านอื่นๆเช่นความรู้ โอกาสในการศึกษา โอกาสในหางานแต่จำเป็นต้องดูในหลายๆมิิติ
มิติทางเศรษฐกิจ คนที่มีรายได้ย่อมมีโอกาสมากกกว่าผู้มีรายได้น้อย
มิติทางประชากรศาสตร์ เช่นอายุ คนอายุมากจะไม่สามารถเข้าถึง เพราะใช้ไม่เป็นหรือกลัวในการใช้
มิติทางการเข้าถึง เช่น ในพื้นชนบท, หรือเข้าไม่ถึง 3G wifi
มิติทางด้านเพศ ที่ปัจจุบันลดลงเดิมเพศชายเข้าถึงได้มากกว่าเพศหญิง
ประเด็นของประเทศไทย มีตัวเลขที่หน้ากลัว เพราะมี 21% ที่สามารถเข้าถึง internet ได้ ถึงแม้จะมีความพยายามจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเช่น

Project one laptop per child (OLPC) ซึ่งใช้ Open Source เป็นหลักแต่ยังประสบปัญหาในด้านต่างดังนี้ ผู้ทำ Project ไม่ได้สอนวิธีในการสร้างองค์ความรู้, ในสวนผู้ใช้มองไม่เห็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดานมากมองว่า ปัจจัยขั้นพื้นฐานยังไม่ครบเลยจะไปใช้ computer เพื่อเข้าถึง internet ทำไม

Computer Crime and abuse

เช่น

  • การไป google ชื่อคนดัง Case Study: We google You
  • การสร้าง Website ที่ผิดศิลธรรมแต่ไม่ผิดกฏหมายเช่น www.welovegig.com เพื่อจัดหากิ๊ก
  • ไป Tag รูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
  • การส่ง spam e-mail การตลาดไม่ผิดกฏหมาย แต่ถ้า phishing ผิดกฏหมาย

Quality of Life Negative Social Consequences of Systems

การใช้ IT เข้ามาทดแทนพนักงาน ทำให้พนักงานตกงานเป็นประเด็นทางศีลธรรมหรือไม่
หรือ การที่ IT ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศทำได้ง่ายขึ้นทำให้มีการ outsource ไปต่างประเทศทีมีค่าแรงถูกกว่าได้ กรณีตัวอย่าง การที่บริษัทในสหรัฐอเมริกาไปจ้าง Call Center ในอินเดียเพราะค่าแรงถูก ทำให้คนในอเมริกาต้องตกงาน

Health Risk

IT สามารถทำให้เกิดโรคได้

  • Computer Vision Syndrome (CVS)

Repetitive Stress Injury (RSI)